Поиск видео

Ì €ì£¼

3:25
автор  дата 17.12.2008
 • 1608
 • 3
 • 4
 Проголосовало пользователей: 7
“수상식이 열리는 전시회장에서 동양인은 저희뿐이었거든요. 그래서 카메라에 잡힌 것 같아요” 레인콤 마케팅팀 정재경 대리는 미국 최대 소비 가전 전시회인 'CES 2008 CNET 어워드'에서 ‘환호하는 모습이 카메라에 정면으로 잡혔다’는 기자의 말에 이 같이 답했다. 레인콤은 CES에서 MP4 플레이어 '윙'과 'W10'을 선보였고, W10 덕에 수상의 영애를 안았다. 당시 수상식에 참석한 사람 중 유일하게 동양인이었다고 말한 정재경 대리는 “이번 전시회 행사에선 한국기업의 제품들이 가장 많은 스폿라이트를 받았다”고 말했다. ZDNET TV ‘다시 보는 CES 어워드’에선 이날의 눈물과 감동을 그대로 옮겨왔다. TV 재생 중간 정도에 이르러 레인콤의 아이리버가 호명되면서 기뻐하는 모습이 이번 영상의 하이라이트다.
ЕЩЁ
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 17.12.2008
미ë???? ë??¸í??¸ë¶??PCì????ì??¥ì???? 20~40ë§??ì???? ë???? ìµ??ì ??ê°?? ì¹´ë????를 ì ??ì????í??´ í??¥í????ì???? ë°??ì??´ì???? ì??¤ë¥¸ 기ë????...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 16.12.2008
기í???? ë¥??ì¤??ì???? 기ì????, ì ??ì???? ì?? í????í???? PD ë????ì§??í??¸í????ë¸??(ê³µë????ë????í???? ê¹??í????ì??...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 15.09.2019
ì??´ì????ì??¤ì??´ ì ??êµ ì????ì???? 1% 과거를 ì ??í????ë©° ì??°ì????ê³?? ë??°ë·?? ì??¼í????를 ì??¸ê¸??í????ë??¤. 15ì??¼ ë°©ì??¡ë??...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 13.01.2009
ì??´ì£¼ ì??¤í????ì??¸í??°ë·°ì????ì?? ë??¸ì»´í??¨í??° ì??´í????ë¡??ì§?? ë??´ë??¹ ê°??기í??¥ ë¶??ì??¥ì???? ì´??ë????í??´ ê°??ì????í????...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 13.01.2009
ì??´ì£¼ í????ì??´í??¸ë³´ë????ì????ì?? ê°??ì????í???? í????ê²½ì???? ì??¤í?? 리ì§?? â????IP SANâ????(Storage Area Network)ì???? ê´??í??´ì???? ì????ì ...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 13.01.2009
â????ì??´? ì????ë²?? ê°??ì????ë??°â???? â????ì??¸ëª¨ë???? ì????ë²??ì???? ë????ê°??ì??´ ì????ê²¼ì??´ì????. ë??¤ë§??, ì????ë²??ì???? ì????ë????
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 01.07.2019
epic minecraft mining treassure maps burried epicly FULL PLAYLIST ...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 19.03.2017
í•œêµ ë¯¸êµ ì?¼ë³¸ ì?¸ê°„형 휴머노ì?´ë“œë¡œë´‡ -í•œêµ ë¯¸êµ ì?¼ë³¸ ì?¸ê°„íƒ'승형 거대로...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 27.07.2018
SUBSCRIBE now to Faith's channel! Purchase now on iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/a-minute-feat-stevie-j-single/1412915292 STREAM "A Minute" ...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 12.01.2013
la video la plus visionne au monde!!!!
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 27.12.2008
ì„¹ì‹œë ˆì ´ì‹±ê±¸ì—„ì§€ì–¸ë¹„í‚¤ë‹ˆì‡¼ì¼€ì ´ìŠ¤
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 13.01.2009
ë??¸ì???? SMBì??© ì??¤í?? 리ì§?? ì????ì??¤í????ì??¸ â????MD3000iâ????ì???? ì??¤í?? 리ì§?? ì????ì?? ë??¤í??¸ì????í??¬(SAN)ì??´ë ??ì??´ ë°©ì?
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 16.12.2008
거리 곳곳ì???? í??¸ë¦¬ ì??¥ì????ì??´ ë¹??ë????ê³ ìº??ë??´ì??´ ì??¸ë ¤ í??¼ì§??ë???? í??¬ë¦¬ì??¤ë§??ì??¤ ì????ì¦??. ì??´ë????ë©´...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 15.06.2009
거리 곳곳ì???? í??¸ë¦¬ ì??¥ì????ì??´ ë¹??ë????ê³ ìº??ë??´ì??´ ì??¸ë ¤ í??¼ì§??ë???? í??¬ë¦¬ì??¤ë§??ì??¤ ì????ì¦??. ì??´ë????ë©´...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 16.12.2008
거리 곳곳ì???? í??¸ë¦¬ ì??¥ì????ì??´ ë¹??ë????ê³ ìº??ë??´ì??´ ì??¸ë ¤ í??¼ì§??ë???? í??¬ë¦¬ì??¤ë§??ì??¤ ì????ì¦??. ì??´ë????ë©´...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 17.12.2008
ì??¸í????ì½??리ì????, ë????ë????ì????ì??¬ì??°ì»´í??¨í??°, ì½??ë????ì????í????í??¸ 3ì??¬ë???? ì????ì??¸ í????ë??¼ì????í??¸í????ì????ì???? â????í ...
 • СКАЧАТЬ MP4
автор  дата 17.12.2008
ì§??ë???? 2006ë???? ë§??, 구ê¸??ì???? ì??¸ì????ë???? ì??¸ê³?? ìµ??ë????ì???? ë????ì????ì???? ì??¬ì??´í??¸ ì?? í????ë¸??ë???? ê°??ì¢?? 미ë????ì ...
 • СКАЧАТЬ MP4
  Популярные тэги

    Сейчас смотрят

  У нас искали:


  Ì €ì£¼ Книжный завтрак | сливовый пудинг леди гот | про возраст Mixcloud dj vn Nah art of war Kagecreme ibella Adoptowałem dziecko! (roblox adopt me roleplay) | vito i bella Secho 03.07.2016 Sportsready Woman obsessed with columbine massacre found dead: police Mrrpu Cường ctv Baza vs king kong minecraft tsunami challenge | vito vs bella Vận động viên điền kinh khiến karik "gục ngã vì mỏi mệt quá"| giọng ải giọng ai7 Xin hãy rời xa | sáng tác: vũ tuấn đức | nhạc thính phòng บรรยากาศก่อนขึ้นเวที|รุ่งโรจน์ เพชรธงชัย Dada indy [made in vietnam] ko có gì quan trọng ling (produced by silong) Người lạ ơi remix karik x orange x hoaprox live in 1900 Người lạ ơi | karik và miu lê cover cực hay tại stand by star!